Fumigacija – iako faktički vrsta dezinsekcije, ovaj vid suzbijanja štetnih insekata se razlikuje od uobičajenih metoda, kako načinom delovanja, tako i potrebom za posebnom opremom i stručnom osposobljenošću radnika koji ove tretmane sprovode, jer je reč o izuzetno toksičnim materijama, koje su veoma opasne tokom primene i za ljude.

Primena fumigacije je uglavnom vezana za velika skladišta robe (silosi raznih vrsta, podna skladišta, barže za prevoz hrane, sl.), i to kako praznih (pred prijem robe), tako i same robe u njima, kao i velikih pogona za proizvodnju hrane (mlinovi i sl.), mada se u izvesnim uslovima može primeniti i u objektima druge namene.

Gubici prouzrokovani skladištnim štetočinama mogu i više hiljada puta nadmašiti cenu fumigacije!

Osnovu fumigacije predstavlja dejstvo nervnog gasa koji uništava sve žive oblike koji dišu. Primena ovakve metode suzbijanja insekata može biti kako mašinska (automatskim dozatorima), tako i manuelna. Fumigacija predstavlja idealan način zaštite velike količine hrane (npr. pšenice), jer nakon prolaska karence, ne ostavlja nikakve štetne rezidue u tretiranoj robi, koja je odmah spremna za upotrebu.

Zbog značajne promene klimatskih uslova u poslednjih nekoliko godina, koji pogoduju dramatičnom povećanju štetnih skladišnih insekatskih vrsta, izvođenje tretmana suve dezinsekcije i više puta tokom godine postaje neophodnost i jedan od osnova dobre proizvođačke prakse.

Potencijalni gubici koji mogu nastati u objektima u kojima se čuvaju ogromne količine robe (kao što su silosi sa znastom robom) mogu i više hiljada puta nadmašiti cenu fumigacije iste.

Zato je naša preporuka da je najefikasnija i najekonomičnija preventivna zaštita i kontinuirani stručni tretmani uz redovni monitoring od strane stručnih lica.