Deratizacija (suzbijanje štetnih glodara) je kompleksni skup mera koje za cilj imaju kontrolu prisustva štetnih glodara i njihovog održavanja u okviru biološki i ekonomski prihvatljivih granica.

Štete od glodara ispoljavaju se kako direktnim uništavanjem materijalnih dobara (prevashodno raznih vrsta hrane), tako i širenjem uzročnika velikog broja oboljenja ljudi i životinja (besnilo, kuga, tifus, leptospiroza, slinavka i šap, trihineloza i mnoge druge).

Razmere potencijalnih ali i stvarnih šteta koje ove štetočine naprave svake godine su ogromne, i kontinuirana primena deratizacionih mera danas je postala neophodan deo svake uspešne proizvodnje a posebno u proizvodnji hrane.

 

Deratizacijom najčešće suzbijamo tj. smanjujemo populacije štetnih glodara koje čine kućni miš (Mus musculus) i sivi pacov (Ratus norvegikus). Ove vrste u našim klimatskim i geografskim uslovima i uzrokuju najveće štete, mada se po potrebi pod određenim okolnostima mogu suzbijati i druge vrste štetnih glodara.

U slučaju prenamnoženja i stvaranja opasnosti od nanošenja većih ekonomskih gubitaka od strane poljskih glodara i drugih vrsta, kao što su poljski miševi, hrčci, voluharice, tekunice, slepi kučići, krtce i dr., pregledom i izradom stručnog plana delovanja primenjujemo uglavnom specijalne repelente. Ovi repelenti svojim parama odbijaju ove štetočine i samim tim smanjuju moguće štete koje ove životinje mogu napraviti.

Sandez EkoPro u borbi protiv štetnih glodara koristi savremene metode, koji uključuju korišćenje mehanićkih i hemijskih načina suzbijanja ovih štetočina.

Pod mehaničkim metodama deratizacije uglavnom se podrazumeva korišćenje raznih vrsta klopki (mišolovke, pacolovke, lepkovi za glodare).

Upotrebom hemijskih metoda deratizacije postižu se mnogo efikasniji rezultati, ali je njihova primena u odredjenim uslovima ograničena. U danasnjoj praksi dominiraju rodenticidi antikoagulanti  druge generacije (bromadiolon, brodifakum), koji obezbedjuju nepovratno dejstvo na glodare već pri prvom unošenju. Kombinacijom ovih metoda, zavisno od datih uslova, postižu se najoptimalniji rezultati.

Deratizaciona kutija sa ključem
Sigurna ekološka kutija
Deratizaciona kutija sa lepkom
Previous slide
Next slide

Pri primeni kako mehaničkih, tako i hemijskih sredstava derartizacije  koriste se savremene  hranilice – deratizacione kutije,  koje zavisno od namene i mesta postavljanja mogu biti od različitih materijala (plastificirani karton, PVC, beton i sl.). One obezbedjuju odličnu efikasnost primene, dugovečnost  primenjenih sredstava u odnosu na uticaje spoljne sredine. Sa druge strane, savremene hranilice sprečavaju neželjeni kontakt kako ljudi tako i drugih životinja sa rodenticidima i time smanjuju potencijalnu opasnost od trovanja kao i kontaminiranja hrane i spoljne sredine na najmanju moguću meru.

Sandez Ekopro primenjuje deratizacione mere koje su uvek u skladu sa najvišim bezbednostnim standardima saglasno Haccp standardima.

Svakom tretmanu prethodi detaljan pregled predmetnih objekata, izrada plana zaštite, profesionalno izvodjenje mera deratizacije, vodjenje detaljne evidencije o svakom sprovedenom tretmanu i kontinuirani monitoring.